INTERREG IIIA

MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Programy iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA

Žiadateľ: K.A.B.A. Slovensko, Komenského 19, 036 01 MARTIN

Názov projektu: Znalci miestnej histórie a sprievodcovia cestovného ruchu


 

Projekt bude riešiť tieto problémy:
>> nezamestnanosť regiónu Turiec,
>> nedostatok vedomostí a skúseností na založenie živnosti pre absolventov,
>> málo rozvinutý lokálny turizmus,
>> málo dostupných informácií o miestnych reáliách pre turistov,
>> nedostatok kvalifikovaných sprievodcov detailne poznajúcich lokalitu,
>> nedostatok sprievodcov schopných viesť outdoorové aktivity,
>> neexistujúce materiálne zázemie pre tieto outdoorové aktivity,
>> neexistuje informačný systém propagujúci lokálne zaujímavosti a lokálnych sprievodcov po nich,
>> neexistujúci produkt miestneho turizmu pokrývajúci celý región Turca,
>> chýbajúci transfer zahraničných skúseností so školením v cestovnom ruchu,
>> chýbajúcu spoluprácu vzdelávacích inštitúcií v tejto oblasti,
>> absencia platformy na možnosť propagácie lokálnej turistiky v meste Žywiec.

Hlavný cieľ projektu:
Podpora zamestnanosti s využitím cezhraničnej spolupráce. Vytvorenie nových pracovných miest a rozvoj podnikania v cestovnom ruchu, ako nástroj socio-ekonomického rozvoja regiónu.

Špecifické ciele projektu:
v Zlepšenie situácie na pracovnom trhu a rast zamestnanosti vytvorením nových pracovných miest v cestovnom ruchu (CR).
>> Vyškolenie 15 sprievodcov CR, znalcov miestnych reálií, z celého regiónu Turiec, schopných viesť aj outdoorové aktivity turistov.
>> Zlepšenie kvality a dostupnosti školení pre potenciálnych podnikateľov v CR,
>> Využite komunikačných technológií pre zlepšenie školení - zvýšenie potenciálu ľudských zdrojov.
>> Rozvoj spolupráce vzdelávacích inštitúcií na oboch stranách hranice a rast kvalifikácie obyvateľov pomocou rozvoja tejto spolupráce.
>> Vytvorenie nového produktu CR v regióne a jeho predstavenie poľským partnerom,
>> Trvalá cezhraničná spolupráca vo vzdelávaní a v cestovnom ruchu.
>> Vytvorenie informačného systému propagujúceho lokálny turizmus a zároveň vyškolených lokálnych sprievodcov.
>> Vytvorenie materiálneho zázemia pre skupiny turistov, ktoré môžu sprievodcovia využiť pri aktivitách.

Aktivity projektu:
Aktivita č.1 - Výber 15 účastníkov projektu z regiónu Turiec z radov nezamestnaných, tréning na rozvoj ich osobnosti a na zlepšenie komunikácie .

Aktivita č.2 - Akreditovaný kurz sprievodcov cestovného ruchu, končiaci certifikátom.
Aktivita č.3 - Školenie v práci s počítačom a internetom, tvorba propagačných materiálov.
Aktivita č.4 - Školenie v oblasti podnikania a marketingu.
Aktivita č.5 - Tréning outdoorových aktivít - pešia turistika, cykloturistika, hipoturistika, lyžiarska turistika a lezectvo. Vytvorenie materiálneho zázemia pre tieto aktivity.
Aktivita č.6 - Vytvorenie produktu cestovného ruchu "AKTÍVNE V TURCI", jeho prezentácia na tabuliach priamo v obciach Turca, na propagačných materiáloch jednotlivých sprievodcov CR a v spoločnej tlačenej aj elektronickej prezentácii produktu.
Aktivita č.7 - Rozvoj cezhraničnej spolupráce vzdelávacích inštitúcií - návšteva v "Beskidzka Wyžsza Szkola Turystyki" a seminár o školení mladých v cestovnom ruchu. Rozvoj cezhraničnej spolupráce v cestovnom ruchu - návšteva z regiónu Žywiec, predstavenie produktu "AKTÍVNE V TURCI" a seminár o práci školených sprievodcov.

Viac informácii získate na www.turiecaktiv.sk